Vedtægter

 

KALENDER

 

 

 

April

Lørdag 1. april

Gymnastikopvisning, ØFUG

 

Torsdag 6. april kl 9:30

Morgensang Ørting kirke og sognehus

 

22.-23. april

Skrot og loppemarked, ØFUG

 

Onsdag 26. april kl. 19:30

Koncert i Falling kirke med folkemusikgruppen BRAGR

 

Maj

Torsdag 11. maj kl. 9:30

Morgensang i Ørting kirke og sognehus

 

Juni

Torsdag 8. juni kl. 9:30

Morgensang i Ørting kirke og sognehus

 

Lørdag 10. juni, sommerfest

Margrethelyst Friskole

Vedtægter for Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne

 

 

§ 1 Foreningens navn

 

Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne er hjemmehørende i Odder Kommune.

 

 

§ 2 Formål

 

Lokalrådets formål er at vedligeholde og udvikle lokalområdet i et åbent samarbejde med de borgere som er tilknyttet Ørting-Falling Sogne.

 

➢Skabe et forum for initiativ, dialog og samarbejde borgerne imellem og borgerne og kommune indenfor lokalområdet.

 

➢Formidle, organisere, planlægge, igangsætte møder og aktiviteter mellem borgere og kommune.

 

➢Samarbejde med kommunen omkring kommuneplan, lokalplaner, fritidstilbud, trafik og infrastruktur, erhvervs- og turismefremme og drøftelser af idéer og projekter af bred interesse for lokalområdet.

 

 

§ 3 Medlemskab

 

Enhver forening, erhvervsvirksomhed eller fastboende borger over 16 år i Ørting-Falling Sogne betragtes som medlem af Lokalrådet for Ørting–Falling Sogne.

 

 

§ 4 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter valgt på lokalrådets generalforsamling.

 

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde og holder sig underrettet om forhold i lokalrådets område og informerer jævnligt borgeren via Lokalrådets hjemmeside og andre medier.

 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, som arbejder med konkrete projekter til gavn for lokalområdet.

 

Bestyrelsen indkalder årligt til dialogmøde med foreninger, institutioner og forsyningsselskaber.

 

Bestyrelsen indkalder til årlig generalforsamling i årets første kvartal med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse skal ske via internettet, pr. mail og ved opslag i området.

 

 

§ 5 Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er øverste myndighed for Lokalrådet.

 

Dagsorden skal som minimum indeholde:

1). Valg af dirigent

2). Valg af referent

3). Beretning ved formanden

4). Regnskab ved kassereren

5). Indkomne forslag

6). Valg til bestyrelsen

7). Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde en uge før

generalforsamlingen.

 

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Hver fremmødt har en stemme.

Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

 

Skriftlig afstemning skal ske hvis et medlem ønsker det, dog altid ved valg af bestyrelse hvor flere kandiderer.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges hvert år.

 

3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

 

Generalforsamlingen vælger der ud over 1 revisor for 2 år af gangen i lige år.

 

 

§ 6 Konstituering

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer. Dette skal ske indenfor en måned efter generalforsamlingen.

 

 

§ 7 Økonomi

 

Driften af lokalrådet, baseres på tilskud og frivillige bidrag.

 

Regnskabsåret er 1.1. - 31.12.

 

 

§ 8 Fællesmøder

 

Udover generalforsamlingen kan der afholdes fællesmøder efter behov, hvor der ikke på forhånd er krav til dagsordenen. Denne fastlægges af bestyrelsen.

 

Indkaldelse til fællesmøde skal ske med 14 dages varsel.

Punkter der ønskes rejst af medlemmerne skal være formanden i hænde 10 dage forud for mødet.

 

Dagsorden og mødets formål skal indkaldes via internettet, pr. mail og ved opslag i området 7 dage forud for mødet.

 

 

§ 9 Ophævelse

 

Lokalrådet for Ørting–Falling kan ophæves, hvis der på henholdsvis en ordinær og ekstraordinær generalforsamling er mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.

 

Ved opløsning kan den ordinære og ekstraordinære generalforsamling ikke afholdes med mindre end 30 dages mellemrum. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal foretages efter de samme regler som for den ordinære generalforsamling.

 

Ved ophævelse tilfalder de økonomiske midler almennyttige formål i lokalrådet og sker efter bestyrelsens forslag på den ekstraordinære generalforsamling

 

 

§ 10 Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse.

 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. oktober 2014